Article in Nauka w Polsce, Polska Agencja Prasowa

“Surface sterilizing nanoparticles”
“Nanocząstki sterylizujące powierzchnię”

We invite you to read the press release about the unique solution implemented at ADJ Nanotechnology. Bioactive nanocomposite particle applied in the form of a durable coating eliminate viruses, bacteria and fungi. Such protection of the sterility of places exposed to the spread of microorganisms is ensured by the technology developed at the Warsaw University of Technology, further implemented at ADJ Nanotechnology.

Zapraszamy do lektury informacji prasowej o wdrożonym w ADJ Nanotechnology unikatowym rozwiązaniu. Bioaktywne kompozyty nanocząsteczkowe nałożone w postaci trwałej powłoki likwidują wirusy, bakterie i grzyby. Takie zabezpieczenie sterylności miejsc narażonych na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów zapewnia technologia Politechniki Warszawskiej, wdrożona w ADJ Nanotechnology.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C91536%2Cnanoczastki-sterylizujace-powierzchnie.html

Article in Onet.pl

“Researchers from the Warsaw University of Technology have created self-sterilizing coatings that eliminate bacteria and viruses”
“Badacze z Politechniki Warszawskiej stworzyli samosterylizujące powłoki likwidujące bakterie i wirusy”

Scientists from the Warsaw University of Technology have developed bioactive nanoparticle composites that allow the destruction of harmful microorganisms on any surface. Composites applied in the form of a stable coating perfectly cope with viruses, bacteria and fungi, thus ensuring the sterility of places that are particularly exposed to the spread of microorganisms.

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej opracowali bioaktywne kompozyty nanocząsteczkowe, które pozwalają niszczyć szkodliwe drobnoustroje na dowolnej powierzchni. Kompozyty nałożone w postaci trwałej powłoki doskonale radzą sobie z wirusami, bakteriami i grzybami, zapewniając tym samym sterylność miejsc, które w szczególny sposób są narażone na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów.

https://www.onet.pl/informacje/dziennik-naukowy/badacze-z-politechniki-warszawskiej-stworzyli-samosterylizujace-powloki-likwidujace/e9clf9b,30bc1058?fbclid=IwAR3AQQgotegQSv5BduaJW-vyX407mYTi0j_VB8G5dQN5ylVtr_3MBVi5wP0

Popular article in the newsletter of the Warsaw University of Technology

“A new nano-method for surface sterility”
“Nowy nanosposób na sterylność powierzchni”

We invite you to read the press release of the Warsaw University of Technology on our solution. Scientists from the Warsaw University of Technology have developed a technology that allows you to protect any surface against harmful microorganisms. The solution uses bioactive nanoparticle composites applied in the form of a durable coating.

Zapraszamy do lektury informacji prasowej Politechniki Warszawskiej nt. naszego rozwiązania. Naukowcy z PW opracowali technologię, która pozwala zabezpieczyć dowolną powierzchnię przed szkodliwymi drobnoustrojami. Rozwiązanie wykorzystuje bioaktywne kompozyty nanocząsteczkowe nałożone w postaci trwałej powłoki.

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Nowy-nanosposob-na-sterylnosc-powierzchni

Article in Executive Magazine

“Surface sterilizing nanoparticles”
“Nanocząstki sterylizujące powierzchnię”

Innovative technology developed at the Warsaw University of Technology and implemented at ADJ Nanotechnology. An innovative product of physico-chemical engineering developed by scientists from Warsaw University of Technology uses bioactive nanoparticle composites applied in the form of a stable coating.

Innowacyjna technologia opracowana na Politechnice Warszawskiej a wdrożona w ADJ Nanotechnology. Innowacyjny produkt inżynierii fizyko-chemicznej opracowany przez naukowców PW wykorzystuje bioaktywne kompozyty nanocząsteczkowe nałożone w postaci trwałej powłoki.

https://executivemagazine.pl/nowe-technologie/nanoczasteczkowe-kompozyty-niszcza-bakterie-i-wirusy/

Article in Dziennik Naukowy

“Researchers from the Warsaw University of Technology have created self-sterilizing coatings that eliminate bacteria and viruses”
“Badacze z Politechniki Warszawskiej stworzyli samosterylizujące powłoki likwidujące bakterie i wirusy”.

Scientists from the Warsaw University of Technology have developed bioactive nanoparticle composites that allow the destruction of harmful microorganisms on any surface. Composites applied in the form of a durable coating perfectly cope with viruses, bacteria and fungi, thus ensuring the sterility of places that are particularly exposed to the spread of microorganisms.

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej opracowali bioaktywne kompozyty nanocząsteczkowe, które pozwalają niszczyć szkodliwe drobnoustroje na dowolnej powierzchni. Kompozyty nałożone w postaci trwałej powłoki doskonale radzą sobie z wirusami, bakteriami i grzybami, zapewniając tym samym sterylność miejsc, które w szczególny sposób są narażone na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów.

https://dzienniknaukowy.pl/nauka-w-polsce/badacze-z-politechniki-warszawskiej-stworzyli-samosterylizujace-powloki-likwidujace-bakterie-i-wirusy

Article in Biotechnologia.pl

“Polish researcher has developed nanoparticles that sterilize the surface”
“Polska badaczka opracowała nanocząstki sterylizujące powierzchnię”

Bioactive nanoparticle composites applied in the form of a durable coating eliminate viruses, bacteria and fungi. Such protection of the sterility of places exposed to the spread of microorganisms is proposed by a researcher from the Warsaw University of Technology.

Bioaktywne kompozyty nanocząsteczkowe nałożone w postaci trwałej powłoki likwidują wirusy, bakterie i grzyby. Takie zabezpieczenie sterylności miejsc narażonych na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów proponuje badaczka z Politechniki Warszawskiej.

https://biotechnologia.pl/technologie/polska-badaczka-opracowala-nanoczastki-sterylizujace-powierzchnie,21509

 

A promotional movie in YouTube

“Nanocomposite particles with biocidal properties”

We invite you to watch the movie entitled “Nanocomposite particles with biocidal properties”, during which our CEO, prof. Agnieszka Jastrzębska, presents our nanotechnology at the Warsaw University of Technology and presents already confirmed applications.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. “Cząstki nanokompozytowe o właściwościach biobójczych”, na którym Prezes Zarządu, dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni przedstawia naszą nanotechnologię na Politechnice Warszawskiej i prezentuje już potwierdzone zastosowania.